Select Page
Sale!

โอจาส

Original price was: ฿22,250.00.Current price is: ฿17,500.00.

335 นาที

Ojas = พลัง

Ojas, the Day Package for Vitality เริ่มต้นด้วยการให้คําปรึกษาด้านอายุรเวทตามด้วยการรักษาอายุรเวทแบบดั้งเดิมมากมาย

1 - ให้คําปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์อายุรเวท & PADABHYANGA - 25 นาที
2 - ABHYANGAM - 55 นาที
3 - NAVARA KIZHI - 55 นาที
4 - PIZHICHIL - 85 นาที
5 - อุทธนาราม, ชิโรธรา - 115 นาที

error: These are our pictures, not yours! 🔫
×